TURIZEM IN KULTURA

Turizem mora biti trajnostno naravnan in nikakor ne sme ovirati kvalitete življenja domačinov.

 • Po 20 letih stihijskega razvoja bomo izdelali celovito srednjeročno in dolgoročno turistično strategijo MOC, ki bo služila kot strateški dokument razvoja turističnih dejavnosti. K pripravi tega dokumenta bomo povabili zainteresirano strokovno javnost, predstavnike gospodarstva, turističnih ponudnikov, turističnih agencij, kulturne deležnike, diplomate, novinarje, vse ki pomembno sooblikujejo naš turizem.
 • Celje bomo postavili v mrežo turistično naprednih mest srednjeevropskega prostora kot prepoznavno destinacijo.
 • Vsebinsko in programsko bomo revitalizirali mestno jedro s poudarkom na kulturnem turizmu.
 • Celje bomo učinkoviteje povezali z okoliškimi zdraviliškimi in turističnimi subjekti (Laško, Dobrna, Rimske Toplice, Olimje, Rogaška Slatina) ter tako povečali obisk kulturnih institucij, Šmartinskega jezera in mestnega jedra.
 • Ustanovili bomo razvojni turistični fond, ki bo namenjen spodbujanju turističnih razvojno trajnostnih projektov.
 • Poskrbeli bomo za učinkovitejše trženje športnih prireditev.
 • Optimizirali bomo delovanje mestnega marketinga.
 • Poskrbeli bomo za kvalitetnejšo, progresivno predstavitev Celja na domačih in tujih turističnih sejmih in ostalih prireditvah, ob sodelovanju z  ustreznimi in referenčnimi strokovnimi kadri (s področja marketinga in turizma).
 • Vzpostavili bomo mrežno komunikacijo med ponudniki storitev (lastniki lokalov v mestnem jedru, hotelirji in ostalimi ponudniki) s poudarkom na e-turizmu.
 • Poudarili in okrepili bomo sejemski turizem v navezavi na kulturne dogodke.
 • Uredili bomo športno-rekreativno infrastrukturo na Šmartinskem jezeru in izboljšali gostinsko-turistično ponudbo.
 • Celeia Celje mora postati servis tako za kulturo kot za turizem, in sicer servis v pravem pomenu besede, da povezuje, obvešča in priskoči na pomoč, ko je potrebno.
 • Organizirali bomo brezplačna vodstva za domačine, večkrat letno, s poudarkom na informiranju, ozaveščanju in spodbujanju kulture in turizma.
 • Zavod Celeia Celje, kot krovna turistična organizacija mesta, mora postati povezovalni element med gospodarstvom in turizmom. Prisluhniti mora gospodarstvenikom in na osnovi resnih, tehtnih študij, izoblikovati strategijo za dolgoročen razvoj uspešnega turizma.

Kulturne dejavnosti morajo biti v prvi vrsti naravnane in usmerjene k lokalnemu prebivalstvu in morajo slediti geslu: Mesto po meri občank in občanov!

 • Po 20 letih stihijskega razvoja bomo izdelali celovito srednjeročno in dolgoročno kulturno strategijo MOC, kot strateški dokument za razvoj kulturnih dejavnosti. K pripravi tega dokumenta bomo povabili zainteresirano kulturno javnost, predstavnike javnih kulturnih zavodov in ljubiteljskih dejavnosti (društva, zavode in zasebnike), vse ki pomembno sooblikujejo naš kulturni prostor. Kultura mora biti trajnostno naravnana in slediti svojemu izvoru (vzgajati, gojiti).
 • Večina kulturnih dogodkov mora biti dostopna ranljivim skupinam (gibalno oviranim, brezposelnim…).
 • Načrtno in sistematično bomo pričeli oživljati in spodbujati kulturno-umetniško dejavnost v mestu (profesionalno in ljubiteljsko) ter s tem zlasti v mestnem jedru zagotovili prostor Center urbane kulture za raznolike umetniške in umetnostne ustvarjalnosti ter duhovni razvoj vseh zainteresiranih.
 • Kultura bo postala gonilo oživljanja starega mestnega jedra. Tudi v KS in MČ bomo vzpostavili ustrezne kulturne vsebine in spodbujali vsakoletne kulturne manifestacije.
 • Pri vzpodbujanju kulturnih dejavnosti bomo trajnostno naravnani in bomo maksimalno izkoristili obstoječo infrastrukturo.
 • Vidnejšim akterjem na področju kulturnih dejavnosti bomo priskrbeli ustrezne prostore.
 • Vzpostavili bomo galerijski prostor, kjer bo končno na ogled likovna zbirka ustvarjalcev 20. in 21. stoletja, s poudarkom na domačih ustvarjalcih.
 • Celovito bomo prenovili program Poletje v Celju s svežimi in kvalitetnimi vsebinami po vzoru večjih poletnih festivalov doma in tujini.
 • Prenovili bomo prireditveno opremo v Celjskem domu, tako da bomo osrednje prireditvene prostore ustrezno tehnično opremili za izvedbo zahtevnejših sodobnih produkcij na področju sodobnega plesa, glasbe, gledališča in ostalih uprizoritvenih umetnosti.
 • Sočasno s vzpostavitvijo ustrezne tehnične opremljenosti bomo popestrili kulturni program v Celjskem domu.
 • Posodobili bomo razpise za sofinanciranje kulturnih dejavnosti (večji poudarek bo na stimulaciji nevladnih organizacij).
 • Razširili in osvežili bomo koncept Umetniške četrti.
 • Ustvarili bomo več pomembnejših festivalov, ki bodo s svojimi vsebinami prepoznavni v širši regiji in svetu (filmski festival, urbani glasbeni festivali, likovni festivali, festival Reci:Design in festival umetnostnih obrti).
 • Poseben poudarek bomo dali na izobraževanju ljudi na področju kulture. Z javnimi zavodi bomo organizirali izobraževanja in delavnice, ki bodo vključevale vse starostne skupine. Tu bo poudarek na najmlajših (vsak osnovnošolec mora enkrat letno brezplačno obiskati gledališče, muzej in koncert) in starejših osebah (predavanja, delavnice in vključitev starejših kot informatorje, vodiče…)
 • Glede na to, da imamo v Celju tudi Umetniško gimnazijo, ji bomo zagotovili ustrezne razstavne prostore za predstavitev dijaških ustvarjalnih dejavnosti.
 • Vzpostavili bomo skupne tehnične službe kulturnih zavodov, ki bodo na voljo za javne in nevladne organizacije.
 • Spodbujali bomo kulturne izmenjave in v ta namen popolnoma izkoristili rezidenčno stanovanje Celeie Celje.
 • Tako bomo zaradi obstoječe kulturne infrastrukture ustvarili kulturno os, ki bo v bistvu razpršeni center urbane kulture (mesto kot celota).
 • Sočasno z osrednjim celjskim sejmom bomo organizirali jesenski kulturni festival, ki bo pritegnil obiskovalce in razstavljavce, ter tako ustvarjal dobiček zlasti ponudnikom storitvenih dejavnosti.
 • Spodbujali bomo obnovo in ohranitev kulturne dediščine, ki mora postati razvojna vrednota.
 • Spodbujali bomo razvoj muzejskih in galerijskih dejavnosti, tako formalnih kot neformalnih oblik.
Deli s prijatelji: