PRIMESTNE KMETIJE

Za mesto Celje je značilno prepletanje podeželskega in urbanega, majhen delež »čistih« kmetij, staranje lastnikov kmetijskih gospodarstev ter majhnost primestnih kmetij (cca 2 ha povprečje). Majhnost kmetij ne omogoča eksistencialne varnosti, zato si mladi iščejo službo izven kmetijstva.

Celje se ne more oskrbovati le s hrano oz. pridelki, ki bi izvirali samo iz njegovega zaledja (gostilne, hoteli, šole, vrtci). Kmetijstvo pa ostaja pomemben oblikovalec krajinske podobe in skrbnik naravnih virov (zaraščanje, pogozdovanje, vzdrževanje potokov…) v občini.

Naš program razvoja lokalnega kmetijstva in podeželja sledi naslednjim ciljem:

 • ohranjanje poseljenosti podeželja (ohranjanje kmetij in oživitev zapuščenih kmetij) in ohranjanje tradicij, šeg in navad ter spodbujanje družabnega življenja na podeželju,
 • povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu s spodbujanjem naložb v osnovno kmetijsko dejavnost ter dopolnilno dejavnost, ob uvajanju novih in inovativnih pristopov za razvoj,
 • spodbujanje okolju prijaznega kmetijstva in preusmerjanje v pridelavo zelenjave, zelišč ter drugih alternativnih oblik,
 • primestnim kmetijam na področju z onesnaženo zemljo bomo pomagali pri sanaciji in vzpostavitvi ustrezne kmetijske proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti – kot. npr. visoke grede za pridelavo varne povrtnine.
 • povečanje zaposlenosti in prihodkov iz turizma na kmetijah, izkoriščenosti turističnih kapacitet, števila obiskovalcev in nočitev,
 • mentorstvo oziroma prenos dobrih praks in tradicionalnih znanj na področju pridelave in predelave kmetijskih proizvodov,
 • izobraževanje mladih kmetov s področja nekmetijskih znanj, povezovanje oziroma mreženje z namenom izmenjave idej ter izkušenj (npr. razpršeni hotel),
 • vzdrževanje podeželske infrastrukture v občinski lasti,
 • dvigovanje zavesti lokalnega prebivalstva o vrednosti lokalno pridelane hrane (z vključevanjem vrtcev in šol),
 • spodbujanje kupovanja sveže hrane na tržnicah z uvajanjem vsakomesečnih dogodkov (Šmartinsko jezero, štart na Celjsko kočo…).
 • vzpostavitev regijskega samooskrbnega centra za zagotavljanje lokalno pridelane hrane javnim ustanovam ter  morebitnim gostincem in hotelirjem.
Deli s prijatelji: