EKOLOGIJA

1. ZRAK (onesnaževanje zraka: promet, industrija, kurišča)

 • Ker Celje in okolica bistveno odstopata po pojavnosti nekaterih obolenj (pljučne bolezni,   nekatera rakasta obolenja), ne smemo več zanemarjati možnih vplivov okolja na naše zdravje, kar bo pomembnejši del našega Načrta ekološke sanacije mesta.
 • Od vlade RS bomo zahtevali takojšnjo gradnjo obvoznice sever-jug s priključkom oz. vezno cesto na avtocesto Celje-Vzhod, da se končno znebimo gostega tranzitnega prometa v smeri Laško (Zagreb) skozi center mesta.
 • V mestu bomo zagotovili ustrezno sinhronizacijo semaforjev, namestitev pametnih semaforjev in krožišč in na ta način zmanjšali obremenjenost z izpušnimi plini, ki so pri ustavljanju tudi do 100x večji.
 • Ves službeni mestni promet (taksisti, reševalci, dostavna oz. službena vozila) bomo pozvali, da vsa službena vozila v roku 5 let preidejo na plinski pogon ali električna vozila.
 • Uredili bomo avtobusna postajališča in uvedli mestno krožno avtobusno linijo, kar bo zmanjšalo potrebo zasebnih prevozov in onesnaževanje z izpušnimi plini.
 • Vso celjsko industrijo bomo pozvali k uresničevanju skupne lokalne odgovornosti za zagotovitev zdravega življenjskega okolja za Celjanke in Celjane.
 • Od države, kot solastnice dela celjske industrije bomo zahtevali, da ustvarjene dobičke celjske industrije preusmeri v ekološko sanacijo našega mesta.
 • Od države, kot solastnice Cinkarne Celje bomo zahtevali, da prevzame ekološko sanacijo Celja v povezavi s Cinkarno nase, in sicer kot breme industrijske dediščine ter poskrbi za umik tovarne oz. zdravju škodljive proizvodnje iz območja neposrednega stika s prebivalstvom.
 • Celje potrebuje dodatno toplarno za proizvodnjo toplotne energije, elektrike, da se bo lahko zmanjšalo število individualnih kurišč.
 • Kot okoljsko obremenjeno in ogroženo mesto bomo zahtevali tudi dodatne subvencije za ogrevanje s plinom in nižjo ceno plina v kurilni sezoni, kar bo vplivalo na zmanjšanje deleža onesnaženja zaradi kurišč.
 • Pričeli bomo izvajati projekt »Zelene mestne rešitve« (Green City Solutions) z nameščanjem tim. mestnih mahovnih dreves, ki opravljajo funkcijo čiščenja zraka.

2. VODA (onesnaževanje vode: industrijske in komunalne odplake, kmetijstvo, padavine…)

 • V sodelovanju z vodovarstvenimi službami bomo povečali obseg zaščite naših dragocenih vodnih virov pitne vode, kot npr. s popolno prepovedjo gnojenja zelenih površin ne le z mineralnimi ampak tudi z živinskimi gnojili, ki so zaradi kontaminiranosti s paraziti in strupi potencialni vir okužb in onesnaženosti.
 • Na celotnem območju mesta Celja bomo zgradili ustrezna kanalizacijska omrežja (Hudinja, Škofja vas…) in poskrbeli za asfaltiranost primestnih cest.
 • Predlagali bomo regijski projekt očiščenja našega bisera reke Savinje s pritoki ter zagotovili potrebno kvaliteto voda za kopanje in ribarjenje.
 • 15% Celjank in Celjanov še vedno živi na poplavnem območju. S tem ne moremo biti zadovoljni, čeprav je bilo v protipoplavne ukrepe vloženih že 20 mio – preverili bomo, kako so bila porabljena ta namenska sredstva. Načrtovane protipoplavne ukrepe je treba realizirati čim prej in brez zastojev. Ministrstvo za okolje in prostor bomo pozvali k zagotovitvi dodatnih sredstev za dokončanje ukrepov (suhi zadrževalniki na Savinji in pritokih idr.) in odpravili doslej zaznane potencialne slabosti protipoplavne varnosti na območju Medlog in Lisce (nasip ob Ložnici, ukrepi za mestni park idr.).

3. ZEMLJA (onesnaževanje zemlje: industrijski izpusti in odplake, kmetijstvo, padavine…)

 • Pričeli bomo izvajati sanacijo oz. menjavo zemljine v vseh celjskih vrtcih in javnih otroških igriščih, da se bodo naši otroci na otroških igriščih povsem varno igrali in razvijali.
 • Na vseh javnih zelenih površinah v mestu bomo izvedli potrebne pedološke meritve ter menjavo onesnažene zemlje. Enako bomo omogočili tudi zainteresiranim občankam in občanom.
 • Pristopili bomo k izdelavi Programa varne rabe mestnih vrtov, na katerih se vrtičkarice in vrtičkarji vsak sam zase že 20 let spopadajo z onesnaženostjo zemlje.
 • V mestu bomo zagotovili sprotno opozarjanje na morebitne nevarnosti urejanja vrtov, spodbujanje možnih rešitev, izvajanje meritev onesnaženosti na račun onesnaževalcev in svetovanje o priporočenem sajenju in saditvi vrtnin.
 • Prizadevali si bomo za neuporabo živinskih gnojil (smrad, paraziti, strupi) na mestnih in primestnih zelenih površinah z namenom izboljšanja zdravstvene in higienske neoporečnosti okolja.
 • Primestnim kmetijam na področju z onesnaženo zemljo bomo pomagali pri sanaciji in vzpostavitvi ustrezne kmetijske proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti – v bližini Cinkarne so namreč tudi zelenjadarske površine, na katerih pa ni mogoče pridelovati varne hrane.

4. DRUGO (umetna svetloba, hrup, reklamno nadlegovanje…)

 • V nočnem času bomo zmanjšali nefunkcionalno umetno osvetljevanje in svetlobno oglaševanje ter Celjankam in Celjanom povrnili noč s temo, potrebno za nemoten spanec.       
 • Poskrbeli bomo za zmanjšanje obremenjenosti s hrupom v mestu (preusmeritve prometa, krožišča, oblikovanje cone hrupnih dejavnosti, zagotovitev cone tišine…)
 • Celje je pretirano zasičeno z agresivnim obcestnim oglaševanjem, zato bomo število jumbo plakatov zmanjšali za polovico in namesto njih zasadili drevesa.
Deli s prijatelji: